Skip to content
+4 0752.074.000 +4 0752.074.001 [email protected]

Introducere

SC FRIGOTHERM GROUP SRL, in calitate de detinator al website-ului www.frigotherm.ro, numit “proprietar”, se conformeaza normelor regulamentului GDPR (Regulamentul General pentru Protectia Datelor Personale) cu privire la colectarea si procesarea datelor cu caracter personal de la vizitatorii website-ului mai sus mentionat, numiti “utilizatori”.

Prin “regulament” se intelege legea la nivel european la care se face referire, iar prin “date” se inteleg datele personale ale utilizatorilor.

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului www.frigotherm.ro, se realizeaza exclusiv in scopuri comerciale (in vederea comunicarii unei oferte comerciale cu privire la produse si/sau servicii prezentate pe website, catre utilizatorii care au solicitat explicit informatii prin intermediul formularelor de contact prezente pe website).

 

Date cu caracter personal, consimtamant

Datele cu caracter personal colectate pe acest website sunt: nume si/sau prenume, adresa de email, adresa IP si mesajul propriu-zis. Prin completarea datelor in formulare, utilizatorul si-a dat consimtamantul liber exprimat catre prezenta declaratie de confidentialitate. In momentul in care se prevede necesitatea acceptului explicit va fi prezentata o atentionare care sa va ofere posibilitatea de a va exprima acordul sau refuzul, in mod corespunzator.

Consimtamantul nu este o preconditie pentru stabilirea unei relatii comerciale si nu creeaza nici un fel de obligatii contractuale.

 

Utilizarea datelor cu caracter personal si confidentialitate

Acest website prezinta un certificat SSL, ceea ce reprezinta transferul securizat al informatiilor dintre server si utilizatori. Formularele prezente in acest website nu stocheaza datele cu caracter personal, ci le transmit, prin intermediul serviciilor de email, catre proprietar (Frigotherm Group SRL). Aceste date transmise prin email, pot fi stocate, conform legislatiei in vigoare, de parti precum furnizorii de servicii de internet, gazduire email, etc.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui website pot fi stocate in sisteme informatice detinute de proprietar in vederea elaborarii unei oferte comerciale sau pentru indeplirea unor obligatii legale / contractuale (facturare, livrare, garantie, etc.).

FRIGOTHERM GROUP SRL poate furniza anumite date cu caracter personal colectate prin intermediul acestui site, altor operatori (furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plata/bancare) cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in baza unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate prin care asigura ca aceste date sunt pastrate in siguranta si furnizarea acestora se face conform legislatiei in vigoare. Furnizarea datelor catre alti operatori se va face strict cu acceptul direct al persoanei careia i se folosesc si numai cu o interactiune anterioara intre proprietar si client.

 

Stergerea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiaza de dreptul de acces si/sau interventie asupra datelor, dreptul de solicita stergerea tutror datelor cu caracter personal din sisteme informatice detinute de proprietar, iar in acest sens, va puteti adresa cu o cerere scrisa catre [email protected] cu titlul “Solicitare GDPR”.

 

Politica cookies

Cookie este un fisier de mici dimensiuni, care este stocat pe un dispozitiv al utilizatorului cu scopul de a colecta informatii despre activitatile de pe website sau pentru a face mai usoara functionarea anumitor functii prezente pe website.

Acest website foloseste cookie-uri pentru a realiza rapoarte despre functionarea websiteului (statistici, analize automate). Prin folosirea cookie-urilor se urmareste furnizarea unei experiente cat mai buna de navigare.

Cookie-urile folosite pe acest website pot proveni de la furnizori de servicii precum Google (Analytics) sau Cloudflare.

 

Cum se pot controla cookie-urile?

Puteti controla si/sau sterge cookie-urile dupa proprile preferinte. Pentru detalii, accesati aboutcookies.org.


English version

Introduction

SC FRIGOTHERM GROUP SRL, as the owner of the website www.frigotherm.ro, called “owner”, complies with the norms of the GDPR (General Regulation for the Protection of Personal Data) regarding the collection and processing of personal data from visitors the website mentioned above, called “users”.

“Regulation” means the law at European level referred to, and “data” means the personal data of users.

The collection and processing of personal data through the website www.frigotherm.ro, is performed exclusively for commercial purposes (in order to communicate a commercial offer regarding products and / or services presented on the website, to users who have explicitly requested information through the contact forms present on the website).

 


Personal data, consent

The personal data collected on this website are: name and / or surname, email address, IP address and the message itself. By filling in the data in the forms, the user has given his free consent to this privacy statement. When the need for explicit acceptance is foreseen, a warning will be presented that will give you the possibility to express your agreement or refusal, accordingly.

Consent is not a precondition for establishing a business relationship and does not create any contractual obligations.

 


Use of personal data and confidentiality

This website has an SSL certificate, which represents the secure transfer of information between the server and users. The forms present in this website do not store personal data, but send them, through email services, to the owner (Frigotherm Group SRL). These data transmitted by email can be stored, according to the legislation in force, by parties such as internet service providers, email hosting, etc.

Personal data collected through this website may be stored in computer systems owned by the owner in order to develop a commercial offer or to fulfill legal / contractual obligations (invoicing, delivery, warranty, etc.).

FRIGOTHERM GROUP SRL may provide certain personal data collected through this site to other operators (courier service providers, payment / banking service providers) with whom it is in partnership, but only on the basis of a commitment of confidentiality from them and only for the mentioned purposes by which it ensures that these data are kept safe and their provision is made according to the legislation in force. The provision of data to other operators will be done strictly with the direct consent of the person being used and only with a previous interaction between the owner and the customer.

 


Deletion of personal data

According to Law no. 677/2001, the user benefits from the right of access and / or intervention on the data, the right to request the deletion of all personal data from computer systems owned by the owner, and in this sense, you can address a written request to office @ frigotherm. entitled “GDPR Request”.

 


Cookies policy

A cookie is a small file that is stored on a user’s device in order to collect information about activities on the website or to make it easier for certain functions present on the website.

This website uses cookies to make reports on the operation of the website (statistics, automatic analysis). By using cookies, the aim is to provide a better browsing experience.

The cookies used on this website may come from service providers such as Google (Analytics) or Cloudflare.

 


How can cookies be controlled?

You can control and / or delete cookies according to your own preferences. For details, visit aboutcookies.org.

 


Russian version

Введение

SC FRIGOTHERM GROUP SRL, как владелец веб-сайта www.frigotherm.ro, называемого «владельцем», соблюдает нормы GDPR (Общие правила защиты личных данных) в отношении сбора и обработки личных данных посетителей. упомянутый выше веб-сайт называется «пользователи».

«Регламент» означает упомянутый закон на европейском уровне, а «данные» – персональные данные пользователей.

Сбор и обработка персональных данных через веб-сайт www.frigotherm.ro осуществляется исключительно в коммерческих целях (для передачи коммерческого предложения в отношении продуктов и / или услуг, представленных на веб-сайте, пользователям, которые явно запросили информацию. через контактные формы, представленные на сайте).

 


Персональные данные, согласие

Персональные данные, собранные на этом веб-сайте, включают: имя и / или фамилию, адрес электронной почты, IP-адрес и само сообщение. Заполняя данные в формах, пользователь дает свое свободное согласие на это заявление о конфиденциальности. Когда предвидится необходимость явного принятия, будет представлено предупреждение, которое даст вам возможность соответственно выразить свое согласие или отказ.

Согласие не является предварительным условием для установления деловых отношений и не создает никаких договорных обязательств.

 


Использование личных данных и конфиденциальность

Этот веб-сайт имеет сертификат SSL, который представляет собой безопасную передачу информации между сервером и пользователями. Формы, представленные на этом веб-сайте, не хранят личные данные, а отправляют их по электронной почте владельцу (Frigotherm Group SRL). Эти данные, передаваемые по электронной почте, могут храниться в соответствии с действующим законодательством такими сторонами, как провайдеры интернет-услуг, хостинг электронной почты и т. Д.

Персональные данные, собранные через этот веб-сайт, могут храниться в компьютерных системах, принадлежащих владельцу, с целью разработки коммерческого предложения или выполнения юридических / договорных обязательств (выставление счетов, доставка, гарантия и т. Д.).

FRIGOTHERM GROUP SRL может предоставлять определенные персональные данные, собранные через этот сайт, другим операторам (поставщикам курьерских услуг, поставщикам платежных / банковских услуг), с которыми он находится в партнерстве, но только на основе обязательства конфиденциальности. от них и только для упомянутых целей, с помощью которых он обеспечивает безопасность этих данных и их предоставление в соответствии с действующим законодательством. Предоставление данных другим операторам будет осуществляться строго с прямого согласия используемого лица и только после предварительного взаимодействия между владельцем и клиентом.

 


Удаление личных данных

Согласно Закону № 677/2001, пользователь имеет право доступа и / или вмешательства в данные, право требовать удаления всех личных данных из компьютерных систем, принадлежащих владельцу, и в этом смысле вы можете направить письменный запрос в office @ frigotherm. под названием «Запрос GDPR».

 


Политика использования файлов cookie

Файл cookie – это небольшой файл, который сохраняется на устройстве пользователя для сбора информации о действиях на веб-сайте или для упрощения некоторых функций, представленных на веб-сайте.

Этот веб-сайт использует файлы cookie для создания отчетов о работе веб-сайта (статистика, автоматический анализ). Цель использования файлов cookie – улучшить работу в Интернете.

Файлы cookie, используемые на этом веб-сайте, могут поступать от поставщиков услуг, таких как Google (Analytics) или Cloudflare.

 


Как можно контролировать файлы cookie?

Вы можете контролировать и / или удалять файлы cookie в соответствии с вашими предпочтениями. Для получения подробной информации посетите aboutcookies.org.